ir-1-hero

Investor relations

Valberedningen och dess arbete

Enligt principer beslutade av årsstämman 2012 består valberedningen av:

  • Björn Sprängare, styrelseordförande
  • Kent Sangler, utsedd av Per Ogunro
  • Kalle Olby, utsedd av Fredrik Lidberg
  • Richard Hellekant, utsedd av PSG Capital AB

Sedan årsstämman 2012 har den nuvarande valberedningen haft 4 sammanträdanden fram till dagens dato. Kent Sangler utsågs till ordförande för att leda valberedningens arbete.

Valberedningens förslag

Enligt bolagsordningen för SJR in Scandinavia AB (publ) skall styrelsen bestå av lägst tre och högst sex ledamöter. Styrelsen bestod under året av fem (5) årsstämmovalda ledamöter.

Aktieägare som representerar överstigande 75 procent av det totala röstetalet i bolaget har anmält att de stödjer valberedningens förslag enligt nedan.

Valberedningen föreslår omval av Björn Kårfalk, Fredrik Lidberg, Christina Liffner, Per Ogunro och Björn Sprängare samtliga för tiden fram till nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Ingrid Engström till ny styrelseledamot för tiden fram till nästa årsstämma.

Ingrid Engström (född 1958) arbetar idag som CEO på Springtime och har innan dess arbetat som CEO, VD och Direktör för HR i olika bolag under de senaste 20 åren. Hon har en master in applied psychology på Uppsala universitet, Advanced Management Program- Stockholm School of Economics och examen i engelska på cambridge. Ingrid har uppdrag som styrelseordförande i Bisnode och som ledamot i Teracom AB och Metria.

Valberedningen föreslår omval av Björn Sprängare som styrelsens ordförande. Björn Sprängare har sedan 2000 varit styrelseledamot i bolaget och sedan 2000 varit styrelsens ordförande.

Samtliga föreslagna ledamöter har anmält att de står till bolagets förfogande.

Samtliga föreslagna ledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter förutom Per Ogunro och Fredrik Lidberg att anse som oberoende i förhållande till bolaget.

Valberedningens motiverande yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av resultatet av den utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete, intervjuat såväl nuvarande som potentiella styrelseledamöter och analyserat i vilken utsträckning den föreslagna styrelsen uppfyller de krav som ställs på den när det gäller relevant erfarenhet och kompetens med hänsyn till bolagets verksamhet och framtida utveckling.

Den nu föreslagna styrelsen besitter, enligt valberedningens bedömning, den kunskap och erfarenhet som krävs för att tillvarata bolagets och ägarnas intresse på bästa sätt med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2013

Valberedningen har enhälligt beslutat rekommendera årsstämman 2013 att:

  • Björn Sprängare väljs till ordförande på årsstämman 2013
  • Arvode till styrelsen utgår med 405 000 kronor, att fördelas med 135 000 kronor till styrelsens ordförande,                                    

90 000 kronor till övriga ledmöter i styrelsen förutom Per Ogunro och Fredrik Lidberg. Ingen särskilt ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

  • Omval av Osborne Revision AB och Christer Eriksson som revisor samt att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning

Stockholm i mars 2013

SJR in Scandinavia AB (publ)

Valberedningen

Ladda ned pressmeddelandet