ir-1-hero

Investor relations

I enlighet med beslutet på Ogunsen:s årsstämma 2023 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsstämman 2024.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska till årsstämman framlägga förslag till:

  • Styrelsens sammansättning, val av styrelseordförande samt antal styrelseledamöter
  • Styrelsearvoden samt eventuell ersättning för utskottsarbete
  • Val av revisorer och arvoden
  • Valberedning
  • Ordförande på årsstämman

Ogunsen:s valberedning inför årsstämman 2024

Baserat på de vid utgången av september månads kända ägarförhållanden i Ogunsen AB har en valberedning utsetts inför årsstämman 2024.

Valberedningen består av:

  • Per Ogunro, styrelseordförande
  • Björn Sprängare, utsedd av Per Ogunro
  • Kalle Olby, utsedd av Fredrik Lidberg
  • Richard Torgeson, utsedd av Nordea Investment Funds

Aktieägare i Ogunsen AB (publ) är välkomna att lämna förslag senast den 31 januari 2024 till valberedningen på adress:

Ogunsen AB
Att: Valberedningen
Box 7420
103 91 Stockholm
Alternativt e-post till styrelsens ordförande: per.ogunro@ogunsen.se

För ytterligare information kontakta styrelsens ordförande Per Ogunro, per.ogunro@ogunsen.se,
tel 070-794 38 05.