ir-1-hero

Investor relations

I enlighet med beslutet på Ogunsen:s årsstämma 2022 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsstämman 2023.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska till årsstämman framlägga förslag till:
· Styrelsens sammansättning, val av styrelseordförande samt antal styrelseledamöter
· Styrelsearvoden samt eventuell ersättning för utskottsarbete
· Val av revisorer och arvoden
· Valberedning
· Ordförande på årsstämman
 
Ogunsen:s valberedning inför årsstämman 2023
Baserat på de vid utgången av september månads kända ägarförhållanden i Ogunsen AB har en valberedning utsetts inför årsstämman 2023.
Valberedningen består av:
· Per Ogunro, styrelseordförande
· Björn Sprängare, utsedd av Per Ogunro
· Kalle Olby, utsedd av Fredrik Lidberg
· Richard Torgeson, utsedd av Nordea Investment Funds
 
Aktieägare i Ogunsen är välkomna att senast den 31 januari 2023 lämna förslag till valberedningen till adress:
Ogunsen AB
Att: Valberedningen
Box 7420
103 91 Stockholm
Alternativt e-post till styrelsens ordförande: per.ogunro@ogunsen.se
 
För ytterligare information kontakta styrelsens ordförande Per Ogunro, per.ogunro@ogunsen.se,
tel 070-794 38 05.