ir-1-hero

Investor relations

Styrelsen för rekryterings- och konsultbolaget SJR in Scandinavia (”SJR AB”) antar en ny tillväxtstrategi med det långsiktiga målet att dubblera omsättningen inom fem år. Tillväxten ska ske organiskt och genom kompletterande förvärv. Som en del av strategin föreslår styrelsen att moderbolaget SJR in Scandinavia AB byter namn till Ogunsen AB. Beslut om namnbyte fattas under en extra bolagsstämma 24 september 2021 och namnändringen beräknas vara genomförd innan årets slut.

Den nya strategin är utformad för att skapa en plattform för tillväxt och möjliggöra en breddning av koncernens verksamhetsområden, som i dag har en tyngdpunkt inom ekonomi och finans, till att omfatta fler typer av tjänster för kompetensförsörjning och humankapital.

Tillväxtstrategin syftar till att uppnå det långsiktiga målet att dubblera koncernens omsättning inom fem år. SJR:s finansiella mål är en årlig rörelsemarginal på minst 10 %. Utdelningspolicyn att dela ut minst 60 % av resultat efter skatt ligger fast, under beaktande av SJR:s resultatutveckling, finansiella ställning samt långsiktiga investeringsbehov.

Tillväxten ska huvudsakligen ske organiskt inom befintliga företag i koncernen och genom nystartade verksamheter. I tillväxtstrategin ryms också möjligheten att göra kompletterande förvärv där det går att skapa synergier med koncernens verksamhet och varumärke i bemannings- och rekryteringsbranschen.

  • Vår nya tillväxtstrategi innebär att vi genom olika varumärken inom specifika nischer ska driva på utvecklingen på arbetsmarknaden på än fler områden än vad vi gör idag. Genom organisk tillväxt inom SJR och Wes, nya organiska startups inom Ogunsen och beredskap att göra kompletterande förvärv när tillfället bjuds kommer vi att kunna verka inom fler spännande och lönsamma segment där vi ser långsiktig potential, säger SJR:s VD Kent Sangler.

Namnbytet till Ogunsen avser att tydliggöra koncernens långsiktiga tillväxtstrategi och struktur. Varumärket SJR kommer efter namnbytet att användas exklusivt av dotterbolaget SJR in Sweden, vars verksamhet idag utgör 92 procent av koncernens omsättning.

  • Med namnbytet vill vi skapa en tydlig struktur och plattform för organisk tillväxt i gruppen – på bredden och på djupet. Det innebär också att vi stärker och värnar SJR:s starka position och företagskultur, där de får utrymme att utveckla deras framgångsrika affärsmodell. Det möjliggör samtidigt att vi kan bygga vidare med nya verksamheter, som inte ryms inom SJR, i andra delar av Ogunsen. Gemensamt är att vi jobbar nära våra kunder med att utveckla humankapital och lösa kompetensbehov där vår värdegrund utgör det sammanhållande kittet i gruppen, kommenterar Per Ogunro, styrelseordförande och grundare av SJR.

Ogunsen har en koncerngemensam värdegrund som grundas i glädje på jobbet, inkludering, innovation och långsiktighet med kvalitet i processer och respekt för människors unika förmågor.

Efter namnbytet kommer koncernen bestå av moderbolaget Ogunsen AB, nuvarande SJR in Scandinavia, och dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT och Wes. Verksamheten inom Ogunsen Executive Search kommer under 2021 att införlivas inom SJR in Sweden.

Styrelsen kallar aktieägarna till en extra bolagsstämma för beslut om namnbytet. För att ändringen ska genomföras behöver förslaget godkännas av minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Därefter planeras namnbytet ske på Nasdaq First North Growth Market där bolagets aktier är noterade. Namnändringsprocessen beräknas vara genomförd innan årsskiftet 2021/22.

Kallelsen till extra bolagsstämma inför beslut om namnbytet är tillgänglig på www.sjr.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Kent Sangler, VD SJR
Per Ogunro, styrelseordförande SJR

SJR in Scandinavia är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag som förser arbetsmarknaden med kompetens. Bolagen inom koncernen arbetar nära sina uppdragsgivare med att utveckla humankapital och lösa kompetensbehov. Koncernens bolag arbetar med uppdrag från privata näringslivet, myndigheter, organisationer och statliga bolag och har över 470 medarbetare runt om i Sverige. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia (under namnändring till Ogunsen), samt dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT och Wes. SJR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance.

Läs mer om oss på www.sjr.se