ir-1-hero

Investor relations

Fortsatt återhämtning

Perioden januari-mars 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 96,8 MSEK (101,4), vilket motsvarar en negativ tillväxt om -4,6 % (-5,9)
  • EBITA uppgick till 6,7 Mkr (3,9) och EBITA-marginalen uppgick till 6,9 % (3,8).
  • EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 6,4 MSEK (3,6) vilket ger en rörelsemarginal om 6,6 % (3,5)
  • Resultat efter skatt uppgick till 5,0 MSEK (2,7)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,46 SEK (0,25)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,46 SEK (0,25)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,9 MSEK (1,4)

Viktiga händelser under första kvartalet

Den successivt ökade efterfrågan under kvartal 4 2020 har fortsatt under kvartal 1 2021. Efterfrågan i konsultverksamheten har under kvartalet successivt ökat till i stort sett samma nivåer som före pandemin och även rekryteringsverksamheten tog ett rejält kliv under senare delen av kvartalet, men har fortfarande en bit kvar till nivåerna före pandemin. Säljaktiviteten har varit fortsatt hög under kvartalet i samtliga regioner.

Omsättningen i konsultverksamheten har ökat i samtliga regioner jämfört med föregående kvartal. I rekryteringsverksamheten har majoriteten av enheterna ökat sin omsättning jämfört med föregående kvartal, i övriga enheter har den ökade efterfrågan under kvartalet ännu inte hunnit få genomslag i omsättningen. Lönsamheten är förbättrad i samtliga regioner i förhållande till föregående kvartal.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

Viss osäkerhet på marknaden kvarstår på grund av Coronapandemin och kan fortsätta att påverka oss även efter rapportperiodens utgång. Utöver detta har inga väsentliga händelser inträffat efter rapportperiodens utgång.

Kent Sangler, Verkställande Direktör

Stockholm 2021-05-05

För mer information kontakta:

Kent Sangler, Verkställande Direktör

Tel: 070-557 73 90

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021 kl. 15:00 CET.

SJR in Scandinavia AB                        www.sjr.se

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                 Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                 

103 91 Stockholm                                  Org nr: 556443-2929                        

Certified Advisor

Avanza                                                      www.avanza.se                                     

Box 1399                                                  E-post: ca@avanza.se

111 39 Stockholm                                  Tel: 08-409 421 20

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Finance, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag cirka 440 anställda och har kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de fyra dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT, Ogunsen och Wes. SJR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se

Ladda ned pressmeddelandet