ir-1-hero

Investor relations

Fortsatt hög efterfrågan - tillväxt och lönsamhet i linje med långsiktiga mål

Perioden juli-september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 96,8 MSEK (76,1), vilket motsvarar en tillväxt om 27,3 % (-24,2)
 • EBITA ökade till 11,7 MSEK (5,6) och EBITA-marginalen ökade till 12,0 % (7,3).
 • EBIT (rörelseresultatet) ökade till 11,3 MSEK (5,3) vilket ger en rörelsemarginal om 11,7 % (6,9)
 • Resultat efter skatt ökade till 8,9 MSEK (4,1)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 0,84 SEK (0,38)
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 0,83 SEK (0,38)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,8 MSEK (-7,8)

Perioden januari - september 2021 

 •  Nettoomsättningen uppgick till 298,2 MSEK (263,6), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (-14,7)
 •  EBITA ökade till 30,5 MSEK (11,5) och EBITA-marginalen ökade till 10,2 % (4,3)
 •  EBIT uppgick till 29,5 MSEK (10,5) vilket ger en rörelsemarginal om 9,9 % (4,0)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 23,2 MSEK (8,0)
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,17 SEK (0,75)
 •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,16 SEK (0,75)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,6 MSEK (10,1)

Viktiga händelser under tredje kvartalet

Vi ser tillbaka på ett händelserikt tredje kvartal 2021 med överlag hög aktivitet för SJR:s samtliga dotterbolag. Efterfrågan i både konsult- och rekryteringsverksamheten sjönk som väntat något under semestermånaderna men tog fart igen i slutet av kvartalet för att återgå till samma höga nivåer som under föregående kvartal. På säljsidan har vi presterat fortsatt väl, i synnerhet med tanke på den lägre aktiviteten under semesterperioden. September månad stack därför ut med särskilt goda resultat i både konsult- och rekryteringsverksamheten.

Under kvartalet har vi fortsatt arbetet med att effektivisera verksamheten, där digitaliseringen är ett kontinuerligt fokus. Samtidigt har vi förstärkt och utökat personalgruppen inom sälj och leverans för att möta den fortsatt höga efterfrågan och säkerställa tillräckligt hög kapacitet, något som ibland är utmanande. Vi jobbar därtill kontinuerligt med kompetensbildning och stärkande av företagskulturen och vår koncerngemensamma värdegrund. Det är grundläggande för att förbli de bästa kandidaternas förstaval av arbetsgivare och därmed viktigt för verksamhetens fortsatta tillväxt - särskilt med tanke på den expansiva fas som koncernen befinner sig i.

Ett av våra större fokusområden under kvartalet har varit att implementera vår nya tillväxtstrategi med det långsiktiga målet att dubblera koncernens omsättning inom fem år med ett bibehållet rörelsemarginalmål om 10 procent. Som tidigare kommunicerat ska tillväxten huvudsakligen ske organiskt inom befintliga företag i koncernen, samt genom nystartade verksamheter. Som en del av vår ambitiösa tillväxtplan har vi under det tredje kvartalet påbörjat förberedelser för uppstarten av ett nytt erbjudande inom Young Professionals, där vi ser långsiktig potential. Planen är att lansera erbjudandet under ett nytt varumärke efter årsskiftet.

För att tydliggöra koncernens långsiktiga tillväxtstrategi och struktur kommer moderbolaget SJR in Scandinavia AB att byta namn till Ogunsen AB. Beslutet togs under en extra bolagsstämma 24 september 2021 och namnändringen beräknas vara genomförd innan årets slut. Efter namnbytet kommer varumärket SJR att användas exklusivt av dotterbolaget SJR in Sweden.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

Viss osäkerhet på marknaden kvarstår på grund av Coronapandemin och kan fortsätta att påverka oss även efter rapportperiodens utgång. Utöver detta har inga väsentliga händelser inträffat efter rapportperiodens utgång.

Kent Sangler, Verkställande Direktör

Stockholm 2021-11-12

För mer information kontakta:

Kent Sangler, Verkställande Direktör

Kent.sangler@sjr.se

Tel: 070-557 73 90

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2021 kl. 08:30 CET.

SJR in Scandinavia AB                            www.sjr.se

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                       Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                  

103 91 Stockholm                                     Org nr: 556443-2929                            

Certified Advisor

Avanza                                                        www.avanza.se                                        

Box 1399                                                   E-post: ca@avanza.se

111 39 Stockholm                                     Tel: 08-409 421 20

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Finance, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag cirka 485 anställda och har kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de fyra dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT, Ogunsen Executive Search och Wes. SJR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se

Ladda ned pressmeddelandet