ir-1-hero

Investor relations

Fortsatt tillväxt med lönsamhet

Perioden juli - sep

  • Omsättningen uppgick till 54,2 MSEK (50,0), vilket motsvarar en tillväxt på 8,1 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 4,7 MSEK (4,6) vilket ger en rörelsemarginal om 8,7 % (9,2)
  • Resultat efter skatt uppgick till 3,7 MSEK (3,4)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,05 SEK (0,97)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,4 MSEK (0,7)

Perioden januari – september

  • Omsättningen uppgick till 176,6 MSEK (164,2), vilket ger en tillväxt om 7,4 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 13,1 MSEK (13,4) vilket ger en rörelsemarginal om 7,4 % (8,2)
  • Resultat efter skatt uppgick till 10,4 MSEK (10,0)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,98 SEK (2,85)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,5 MSEK (6,4)

Vd:s kommentar

Omsättningen i bemanningsbranschen fortsätter minska om än i lägre takt än tidigare. Statistiken för branschen visar att andra kvartalet innebar en minskning med 4 % jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen är störst inom området rekrytering där nedgången var 22 %. Inom det största tjänsteområdet Uthyrning var nedgången 5 %. Inom Ekonomi, Bank & finans, det område där SJR verkar, var nedgången 7 % jämfört med motsvarande period föregående år. För första halvåret var nedgången 8 %.

SJR visar en ökning av omsättningen under tredje kvartalet med 8,1 % och med 7,4 % för de tre första kvartalen 2013 jämfört med motsvarande perioder föregående år. Inom tjänsteområdet Rekrytering har andelen av omsättningen minskat till 11,5 % jämfört med 14,1 % föregående år.

Rörelsemarginalen uppgick under det tredje kvartalet till 8,7 % vilket är en ökning jämfört med marginalen för de första tre kvartalen som uppgick till 7,4 %.

Min tolkning av situationen är att SJR fortsätter ta marknadsandelar med fortsatt lönsamhet. Orderingången för det fjärde kvartalet har hittills varit positiv och jag ser med tillförsikt på utvecklingen.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Ladda ned pressmeddelandet