ir-1-hero

Investor relations

Perioden juli - sep

  • Omsättningen uppgick till 50,0 MSEK (51,6), vilket motsvarar en negativ tillväxt på -3,1 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 4,6 MSEK (6,0) vilket ger en rörelsemarginal om 9,2 % (11,6)
  • Resultat efter skatt uppgick till 3,4 MSEK (4,4)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,97 SEK (1,27)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,7 MSEK (3,9)

Perioden januari – september

  • Omsättningen ökade till 164,2 MSEK (159,5), vilket ger en tillväxt om 3,1 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 13,4 MSEK (18,8) vilket ger en rörelsemarginal om 8,2 % (11,8)
  • Resultat efter skatt uppgick till 10,0 MSEK (13,9)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,85 SEK (3,98)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,4 MSEK (9,3)

Vd:s kommentar

Marknaden för bemanningstjänster har varit fortsatt avvaktande under tredje kvartalet. Det gäller i högre grad för rekrytering än för uthyrning, vilket påverkar resultatet negativt. Antalet arbetsdagar har i tredje kvartalet varit 1,5 % färre än under föregående år och under de tre första kvartalen 0,5 % färre än 2011. Omsättningen under tredje kvartalet var 3,1 % lägre än under föregående år medan omsättningen för de första nio månaderna var 3,1 % högre än under föregående år. Kostnadsneddragningar har genomförts under det tredje kvartalet, men har inte kunnat kompensera nedgången i omsättning. Det innebär dock att rörelsemarginalen under det tredje kvartalet kunnat höjas till 9,2 % jämfört med 8,2 % för hela niomånadersperioden.

I slutet av tredje kvartalet har återigen nyanställningar av personal genomförts i samband med att dotterbolaget SW in Scandinavia AB har öppnat ett kontor i Uppsala. Expansionen är en följd av att bemanningsbranschen växer i Mellansverige och att SW avser växa inom tjänstemannasektorn i Sverige.

Enligt statistik från Bemanningsföretagen under andra kvartalet har SJR fortsatt att ta marknadsandelar. Det är min bedömning att det är SJR:s mångåriga specialisering och satsning på hög kvalitet som medfört att marknadsandelen kunnat växa. Marknaden är för närvarande nedåtgående men stabil, vilket innebär att min prognos för fjärde kvartalet är en marginell uppgång i efterfrågan.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Ladda ned pressmeddelandet