ir-1-hero

Investor relations

Stark tillväxt

  • Omsättningen januari - september 2011 uppgick till 159,5 MSEK (127,7 motsvarande period föregående år). Rörelseresultatet för perioden uppgick till 18,8 MSEK (15,1), vilket ger en rörelsemarginal om 11,8 % (11,9).
  • Resultat efter skatt uppgick till 13,9 MSEK (11,1).
  • Resultat per aktie uppgick till 3,98 SEK (3,18).
  • Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 51,6 MSEK (42,6). Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 6,0 MSEK (6,5), vilket ger en rörelsemarginal om 11,6 % (15,5).

Omsättningen ökade med 25 % under perioden jan-sept och har varit relativt konstant under årets nio första månader. Efter sommaren kan skönjas en tendens till minskad efterfrågan avseende rekryteringstjänster och motsvarande ökning för uthyrning av konsulttjänster. Denna beror förmodligen på en osäkerhet på de finansiella marknaderna som nu råder i EU-området.

Under året har antal anställda på kontoren ökat från 54 till 72. Koncernen är väl rustad för ytterligare expansion under nästa år.

Samtliga verksamheter inom koncernen går bra. Under kvartal 4 och kvartal 1 nästa år planeras inga större förändringar p.g.a. den osäkerhet som råder på marknaden. Ett fortsatt arbete kommer att ske för att fortsätta kunna ta marknadsandelar. Ett antal stora ramavtal har tecknats under året vilket bör ge ytterligare affärer under 2012 och fortsatt tillväxt.

Enligt statistik från de Almegaanslutna företagen ökade den totala marknaden med 27 % de tre första kvartalen och 18 % under tredje kvartalet. Totalt omsatte marknaden 15,6 miljarder kr för de första nio månaderna. Inom sektorn ekonomi, bank & finans omsattes totalt 1,7 miljarder kr under samma period. Omsättningsökningen inom denna sektor uppgick 15 % under de nio första månaderna . Detta indikerar att fjärde kvartalet kommer att vara stabilt.

För mer information, kontakta:

Per Ogunro, Verkställande Direktör, tel. 070-794 38 05

Ladda ned pressmeddelandet