ir-1-hero

Investor relations

Fortsatt ökad efterfrågan under kvartal 2

Perioden april - juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 104,7 MSEK (86,1), vilket motsvarar en tillväxt om 21,5 %

(-14,6)

 • EBITA ökade till 12,1 MSEK (2,0) och EBITA-marginalen ökade till 11,6 % (2,3).
 • EBIT (rörelseresultatet) ökade till 11,8 MSEK (1,7) vilket ger en rörelsemarginal om 11,3 % (2,0)
 • Resultat efter skatt ökade till 9,3 MSEK (1,2)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 0,87 SEK (0,12)
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 0,86 SEK (0,12)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,9 MSEK (16,5)

Perioden januari - juni 2021 

 •  Nettoomsättningen uppgick till 201,4 MSEK (187,5), vilket motsvarar en tillväxt om 7,4 % (-10,1)
 •  EBITA ökade till 18,8 MSEK (5,9) och EBITA-marginalen ökade till 9,3 % (3,1)
 •  Rörelseresultatet uppgick till 18,2 MSEK (5,2) vilket ger en rörelsemarginal om 9,0 % (2,8)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 14,3 MSEK (4,0)
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,33 SEK (0,37)
 •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,33 SEK (0,37)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,8 MSEK (17,9)

Viktiga händelser under andra kvartalet

När vi summerar det första halvåret kan vi konstatera att den ökade efterfrågan under kvartal 1 2021 tog ytterligare fart under kvartal 2. Vi ser en högre efterfrågan i konsultverksamheten under det andra kvartalet jämfört med perioden innan pandemin slog till, och en markant högre efterfrågan inom rekryteringsverksamheten. Säljaktiviteten har under kvartalet varit fortsatt hög i samtliga regioner.

Detta har gett utslag på omsättningen för både konsult- och rekryteringsverksamheten som har ökat i samtliga regioner jämfört med föregående kvartal, där ökningen för rekryteringsverksamheten är betydande. Lönsamheten är förbättrad i samtliga regioner i förhållande till föregående kvartal som följd av högre efterfrågan och ökad omsättning, vilket visar styrkan i vår organisation med skickliga medarbetare och effektiva väl fungerande arbetsprocesser.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

Viss osäkerhet på marknaden kvarstår på grund av Coronapandemin och kan fortsätta att påverka oss även efter rapportperiodens utgång. Utöver detta har inga väsentliga händelser inträffat efter rapportperiodens utgång.

Kent Sangler, Verkställande Direktör

Stockholm 2021-08-20

För mer information kontakta:

Kent Sangler, Verkställande Direktör

Kent.sangler@sjr.se

Tel: 070-557 73 90

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 08:30 CET.

SJR in Scandinavia AB                        www.sjr.se

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                 Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                 

103 91 Stockholm                                  Org nr: 556443-2929                        

Certified Advisor

Avanza                                                      www.avanza.se                                     

Box 1399                                                  E-post: ca@avanza.se

111 39 Stockholm                                  Tel: 08-409 421 20

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Finance, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag cirka 470 anställda och har kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de fyra dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT, Ogunsen och Wes. SJR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se

Ladda ned pressmeddelandet