ir-1-hero

Investor relations

Perioden januari – mars 2019

  •  Nettoomsättningen uppgick till 107,8 MSEK (106,9), vilket motsvarar en tillväxt om 0,8 % (8,1)
  •  Rörelseresultatet uppgick till 6,9 MSEK (11,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,4 % (10,7)
  •  Resultat efter skatt uppgick till 5,3 MSEK (9,0)
  •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,50 SEK (0,85)
  •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,50 SEK (0,85)
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,2 MSEK (9,5)
  •  Den 2 januari 2019 tillträdde SJR aktierna i Women Executive Search Sweden AB (Wes) och från det datumet konsolideras Wes i SJR-koncernen.

Viktiga händelser under första kvartalet

Föregående år skedde en stor omstrukturering i koncernen, detta för att möjliggöra en fortsatt expansion. Utifrån nuvarande storlek innebär det att vi för närvarande har för höga kostnader. Ökade lokalkostnader och anställning av fler kontorspersonal medför initialt försämrade marginaler. Första kvartalet har också kännetecknats av lägre omsättning och orderingång i två av våra tre regioner. Detta har också medfört en lägre marginal jämfört med motsvarande kvartal förra året i dessa två regioner. Vi arbetar med att vända denna trend och därmed återigen växa in i nuvarande kostnadskostym. 

Utöver detta präglas kvartalet av ett negativt resultat av SJR IT, som haft svårigheter med sin affärsmodell som varit för snäv, men nu utvidgas till att likna övriga SJR.  

WES, vårt nya bolag inom koncernen, går helt enligt plan och är ett positivt tillskott till koncernen. 

Viktiga händelser efter kvartalets slut

Inga väsentliga händelser har ägt rum efter periodens utgång. 

Stockholm 2019-05-02

För mer information kontakta:

Per Ogunro, Verkställande direktör

Tel: 070-794 38 05

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 15.30 CET.

SJR in Scandinavia AB (publ)                       www.sjr.se  

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                             Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                    

103 91 Stockholm                                        Org nr: 556443-2929

Certified Advisor

Avanza                                                         www.avanza.se                                           

Box 1399                                                     E-post: corp@avanza.se

111 39 Stockholm                                        Tel: 08-409 421 20

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Finance, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet . Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag cirka 500 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de fyra dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT, Ogunsen och Wes. SJR är noterat på First North och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se 

Ladda ned pressmeddelandet