ir-1-hero

Investor relations

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet  
 
Perioden juli – september 2019 
 
• Nettoomsättningen uppgick till 100,4 MSEK (90,6), vilket motsvarar en tillväxt om 10,8 % (1,0)

• Rörelseresultatet uppgick till 10,0 MSEK (9,5) vilket ger en rörelsemarginal om 9,9 % (10,5)

• Resultat efter skatt uppgick till 7,7 MSEK (7,4)

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,72 SEK (0,71)

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,72 SEK (0,71)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,8 MSEK (-3,6) 

Perioden januari – september 2019 
 
• Nettoomsättningen uppgick till 309,0 MSEK (297,5), vilket motsvarar en tillväxt om 3,9 % (4,6)

• Rörelseresultatet uppgick till 18,1 MSEK (30,7) vilket ger en rörelsemarginal om 5,9 % (10,3)

• Resultat efter skatt uppgick till 13,9 MSEK (24,0)

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,30 SEK (2,29)

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,30 SEK (2,29)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,0 MSEK (15,6) 

Viktiga händelser under tredje kvartalet  

De åtgärder som vidtagits inom koncernen det senaste halvåret har börjat ge resultat. Ökade försäljningsinsatser har gett resultat och påverkar omsättning och rörelsemarginal positivt. Sommarmånaderna påverkar omsättningen negativt p.g.a. semestrar, men vid en jämförelse med föregående år uppvisar vi en klart positiv trend. 
 
Rörelsemarginalen är uppåtgående främst p.g.a. en större andel rekryteringar. Vi har haft en positiv trend för koncernen omsättningsmässigt under kvartalet, men det är dock för tidigt att göra en fullständig analys då kvartalet påverkas av semesterperioden. Fortsatta förbättringar görs för att upprätthålla den positiva trenden inom koncernen. De åtgärder som nu vidtas skall ge effekt fullt ut år 2020. Förbättringsarbetet är dock något som sker kontinuerligt inom koncernen. 
 
Orderingången är fortsatt god inom hela koncernen, i vissa regioner har en ökad efterfrågan skett på rekryteringssidan efter semesterperioderna. Totalt sett går koncernen bättre än motsvarande period förra året. Personlig service och kvalité är fortsatt fokus för SJR-koncernen. 
 
Viktiga händelser efter kvartalets slut

Inga väsentliga händelser har ägt rum efter periodens utgång. 
 
 
Stockholm 2019-11-08 

 
För mer information kontakta:

Per Ogunro, Verkställande direktör  

Tel: 070-794 38 05 
 
 
Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 08:30 CET. 
 
 
SJR in Scandinavia AB, www.sjr.se, Humlegårdsgatan 20, 4 tr. (Box 7420), 103 91 Stockholm, Tel: 08-407 55 00, Org nr: 556443-2929  
 
Certified Advisor Avanza, www.avanza.se, Box 1399, 111 39 Stockholm, E-post: ca@avanza.se, Tel: 08-409 421 20

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Finance, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag drygt 500 anställda och har kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de fyra dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT, Ogunsen och Wes. SJR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se 
 

Ladda ned pressmeddelandet