ir-1-hero

Investor relations

Perioden juli – september 2018

 •  Nettoomsättningen uppgick till 90,6 MSEK (89,8), vilket motsvarar en tillväxt om 1,0 % (12,7)
 •  Rörelseresultatet uppgick till 9,5 MSEK (9,9) vilket ger en rörelsemarginal om 10,5 % (11,0)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 7,4 MSEK (7,7)
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,71 SEK (0,73)
 •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,69 SEK (0,73)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,6 MSEK (-3,8)

Perioden januari – september 2018

 •  Nettoomsättningen uppgick till 297,5 MSEK (284,6), vilket motsvarar en tillväxt om 4,6 % (13,4)
 •  Rörelseresultatet uppgick till 30,7 MSEK (30,0) vilket ger en rörelsemarginal om 10,3 % (10,5)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 24,0 MSEK (23,4)
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,29 SEK (2,23)
 •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,24 SEK (2,23)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,6 MSEK (9,4)

Viktiga händelser under tredje kvartalet

Perioden har präglats av sommarmånader där en större del av semesteruttagen sker för tjänstemannasektorn. SJR koncernen påverkas mer av detta än föregående år. Den specialisering mot mer kvalificerade tjänster som skedde vid årsskiftet, innebär att vi inte har lika mycket semesterpersonal ute hos våra kunder. Utifrån detta perspektiv omsätter SJR-koncernen bättre än förväntat. Specialiseringen mot mer kvalificerade tjänster kommer i framtiden innebära en omsättningsnedgång under kvartal 3, vid en jämförelse mot tidigare år.

Andelen rekrytering har gått upp under kvartalet från 11% till 13%. Högre andel rekrytering innebär att rörelsemarginalen kunnat bibehållas.

Samtliga affärsområden, Finance, HR, IT och Supply Chain har utvecklats enligt plan under året. IT satsningen har dock haft större kostnader än prognosticerat, vilket påverkat rörelseresultatet negativt. Beräknad break-even för IT satsningen är under nästa år och således är den största kostnaden tagen under de första nio månaderna.

Orderingången har hittills under kvartal 4 varit god och således är utsikterna positiva. Region Stockholm som påverkades mest av sammanslagningen mellan SJR och SW uppvisar en positiv trend i omsättning och ett förbättrat rörelseresultat.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

Valberedningens sammansättning offentliggjordes. Valberedningen inför årsstämman 2019 består av Björn Sprängare, Kent Sangler, Kalle Olby och Katarina Hammar.

Stockholm 2018-11-27

För mer information kontakta:

Per Ogunro, Verkställande direktör

Tel: 070-794 38 05

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2018 kl 08.30 CET. 

SJR in Scandinavia AB (publ)                          www.sjr.se                                                                                      

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                                Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                       

103 91 Stockholm                                           Org nr: 556443-2929

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi/Finans, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag knappt 530 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de tre dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT och Ogunsen. SJR är noterat på First North och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se 

Ladda ned pressmeddelandet