ir-1-hero

Investor relations

Fortsatt tillväxt, men lägre lönsamhet 

Perioden april – juni 2019

 •  Nettoomsättningen uppgick till 100,8 MSEK (100,1), vilket motsvarar en tillväxt om 0,9 % (4,3)
 •  Rörelseresultatet uppgick till 1,3 MSEK (9,8) vilket ger en rörelsemarginal om 1,3 % (9,8)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 0,9 MSEK (7,6)
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,08 SEK (0,72)
 •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,08 SEK (0,72)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,9 MSEK (9,7)

Perioden januari – juni 2019

 •  Nettoomsättningen uppgick till 208,6 MSEK (207,3), vilket motsvarar en tillväxt om 0,8 % (6,2)
 •  Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (21,2) vilket ger en rörelsemarginal om 3,9 % (10,3)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 6,2 MSEK (16,6)
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,58 SEK (1,58)
 •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,58 SEK (1,58)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,1 MSEK (19,2)

Viktiga händelser under andra kvartalet

Resultatet för kvartalet blev lägre än förväntat på grund av minskade intäkter samt större kostnader än beräknat vid omstruktureringarna. Kostnaderna, som huvudsakligen är personalkostnader och administrativa kostnader, är till stor del tagna för detta. Kostnadsmassan inom koncernen kommer under resterande år fortsätta att analyseras och anpassas.

En omsättningsnedgång har skett på konsultsidan vilket bidragit till det låga resultatet under kvartalet. Detta varierar dock mellan regionerna, där en av regionerna uppvisar tillväxt och resultatförbättring. Insatser för att vända till positiv tillväxt har påbörjats där nedgång kunnat konstaterats. I juni månad skedde en förbättring i dessa regioner.

För första halvåret har en omsättningsuppgång kunnat ske främst på grund av förvärvet av Wes. Våra prognoser för att expandera inom våra nya affärsområden har varit för optimistiska och för stora kostnader har tagits i samband med nysatsningarna. Utöver detta har en viss nedgång skett inom våra etablerade verksamheter, vilket sammantaget lett till halvårets resultatförsämring.

Nedskärningar av personal har skett under första halvåret vilket kommer att påverka andra halvåret med minskade kostnader.

Förhoppningsvis skall de åtgärder som vidtagits under halvåret, och som kommer att vidtas under resten av året, medföra att SJR återigen visar tillväxt och god lönsamhet nästa år. Personlig service och kvalité är fortsatt koncernens huvudfokus.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

Inga väsentliga händelser har ägt rum efter periodens utgång. 

Stockholm 2019-08-20

För mer information kontakta:

Per Ogunro, Verkställande direktör

Tel: 070-794 38 05

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl. 08:30 CET.

SJR in Scandinavia AB                                  www.sjr.se 

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                             Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                    

103 91 Stockholm                                        Org nr: 556443-2929                                 

Certified Advisor

Avanza                                                         www.avanza.se                                           

Box 1399                                                     E-post: ca@avanza.se

111 39 Stockholm                                        Tel: 08-409 421 20

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Finance, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag drygt 500 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de fyra dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT, Ogunsen och Wes. SJR är noterat på First North och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se

Ladda ned pressmeddelandet