ir-1-hero

Investor relations

Coronapandemins effekter har fortsatt negativ påverkan på verksamheten

Perioden april-juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 86,1 MSEK (100,8), vilket motsvarar en negativ tillväxt om -14,6 % (0,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,7 MSEK (1,3) vilket ger en rörelsemarginal om 2,0 % (1,3)
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,2 MSEK (0,9)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,12 SEK (0,08)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,12 SEK (0,08)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,5 MSEK (2,9)

Perioden januari-juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 187,5 MSEK (208,6), vilket motsvarar en negativ tillväxt om -10,1 % (0,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,2 MSEK (8,1) vilket ger en rörelsemarginal om 2,8 % (3,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,0 MSEK (6,2)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,37 SEK (0,58)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,37 SEK (0,58)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 MSEK (3,1)

Viktiga händelser under andra kvartalet kvartalet

Effekterna av den pågående pandemin har kraftigt påverkat vår verksamhet även under kvartal 2. Orderingången under kvartal 2 fortsatte att minska jämfört med första kvartalet. Orderingången för rekryteringsverksamheten har påverkats mest. Region Väst är mer påverkad än övriga regioner.

Omsättningen för rekryteringsverksamheten har mer än halverats under kvartal 2 jämfört med samma period föregående år. Omsättningen för konsultverksamheten har klarat sig betydligt bättre och minskat marginellt. Stockholmregionen har en något ökad omsättning i konsultverksamheten jämfört med kvartal 2 2019.

Lönsamheten i kvartal 2 har ökat något i jämförelse med kvartal 2 2019, men minskat i jämförelse med kvartal 1 2020. Regionerna Stockholm och Syd har en ökad lönsamhet under kvartal 2 jämfört med kvartal 2 2019. Uppsalakontoret går enligt plan.

Under kvartalet har vi fortsatt att anpassa verksamheten till rådande marknadssituation. Kostnadsreduceringar genom uppsägningar av kontorspersonal har genomförts och belastar resultatet under kvartalet med ca 1,8 MSEK. Korttidspermitteringar har genomförts utan att försvaga marknadsbearbetning och leverans ställt mot rådande efterfrågan.

Att prognosticera för resten av 2020 är svårt under nuvarande situation. Marknadsefterfrågan kommer att fortsätta att påverkas av hur pandemin utvecklas och eventuella restriktioner. Orderingången under början av kvartal 3 är i paritet med genomsnittet under kvartal 2. Vi har fokus på marknadsbearbetning och att leverera med kvalitet. Vi har en historik av att ta marknadsandelar i en svår marknad, vår ambition är att göra det även denna gång.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

Coronapandemin har som beskrivits i denna rapport haft en betydande negativ påverkan på stora delar av verksamheten under kvartal två. De negativa effekterna från Coronapandemin har fortsatt även efter rapportperiodens utgång. Utöver detta har inga väsentliga händelser inträffat efter rapportperiodens utgång.

Kent Sangler, Verkställande Direktör

Stockholm 2020-08-21

För mer information kontakta:

Kent Sangler, Verkställande Direktör

Tel: 070-557 73 90

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl. 08:30 CET.

SJR in Scandinavia AB                              www.sjr.se

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                    Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                        

103 91 Stockholm                              Org nr: 556443-2929                       

Certified Advisor

Avanza                                             www.avanza.se                                

Box 1399                                         E-post: ca@avanza.se

111 39 Stockholm                              Tel: 08-409 421 20

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Finance, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag cirka 420 anställda och har kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de fyra dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT, Ogunsen och Wes. SJR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se

Ladda ned pressmeddelandet