ir-1-hero

Investor relations

Perioden oktober-december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 90,6 MSEK (105,7), vilket motsvarar en negativ tillväxt om -14,3 % (7,4)
 • EBITA uppgick till 4,6 Mkr (7,1) och EBITA-marginalen uppgick till 5,1 % (6,8).
 • EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 4,3 MSEK (6,8) vilket ger en rörelsemarginal om 4,7 % (6,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,0 MSEK (4,3)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,28 SEK (0,40)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,28 SEK (0,40)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,8 MSEK (11,7)

Perioden januari-december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 354,3 MSEK (414,7), vilket motsvarar en negativ tillväxt om -14,6 % (4,7)
 • EBITA uppgick till 16,0 Mkr (26,2) och EBITA-marginalen till 4,5 % (6,3).
 • EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 14,8 MSEK (24,9) vilket ger en rörelsemarginal om 4,2 % (6,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till 11,0 MSEK (18,2)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,03 SEK (1,70)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,03 SEK (1,70)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,0 MSEK (20,7)
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning med 2,00 SEK per aktie (0,00), vilket motsvarar en direktavkastning om 7,8 % (beräknat på slutkursen 2021-02-25)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet kvartalet

Effekterna av den pågående pandemin har påverkat verksamheten under nästan hela 2020. Rekryteringsverksamheten har påverkats mest. Konsultverksamheten har minskat marginellt. Region Väst är mer påverkad än övriga regioner. Region Stockholm har däremot ökat sin konsultverksamhet.

I slutet av kvartal 3 och med fortsättning under kvartal 4 har efterfrågan sakta successivt ökat i samtliga regioner.

Marknadsbearbetning och leveranskapacitet har under hela året kunnat hållas hög utifrån rådande efterfrågan, trots korttidspermittering under kvartal 2 och och 3. Under kvartal 4 har inga statliga stöd erhållits.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

Coronapandemin har som beskrivits i denna rapport haft en fortsatt betydande negativ påverkan på stora delar av verksamheten även fjärde kvartalet. Osäkerheten på marknaden kvarstår till viss del och påverkar oss efter rapportperiodens utgång. Utöver detta har inga väsentliga händelser inträffat efter rapportperiodens utgång.

Kent Sangler, Verkställande Direktör

Stockholm 2021-02-26

För mer information kontakta:

Kent Sangler, Verkställande Direktör

Tel: 070-557 73 90

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari kl. 08:30 CET.

SJR in Scandinavia AB                    www.sjr.se

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                        

103 91 Stockholm                            Org nr: 556443-2929                     

Certified Advisor

Avanza                                           www.avanza.se                               

Box 1399                                         E-post: ca@avanza.se

111 39 Stockholm                            Tel: 08-409 421 20

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Finance, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag cirka 420 anställda och har kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de fyra dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT, Ogunsen och Wes. SJR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se

Ladda ned pressmeddelandet