ir-1-hero

Investor relations

Avslutar året med god tillväxt och lönsamhet 

Perioden oktober – december  
 
• Nettoomsättningen uppgick till 105,7 MSEK (98,5), vilket motsvarar en tillväxt om 7,4 % (-0,9)

• Rörelseresultatet uppgick till 6,8 MSEK (7,0) vilket ger en rörelsemarginal om 6,5 % (7,1)

• Resultat efter skatt uppgick till 4,3 MSEK (5,0)

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,40 SEK (0,48)

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,40 SEK (0,48)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,7 MSEK (17,9) 
 

Perioden januari – december  
 

• Nettoomsättningen uppgick till 414,7 MSEK (396,0), vilket motsvarar en tillväxt om 4,7 % (3,1)

• Rörelseresultatet uppgick till 24,9 MSEK (37,8) vilket ger en rörelsemarginal om 6,0 % (9,5)

• Resultat efter skatt uppgick till 18,2 MSEK (29,0)

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,70 SEK (2,76)

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,70 SEK (2,76)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,7 MSEK (33,5)

• Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning med 1,60 SEK per aktie (3,00), vilket motsvarar en direktavkastning om 4,47 % (beräknat på slutkursen 2020-02-17) 
 
Vd:s kommentar

Statistik från Almega uppvisar att det för Kompetensföretagen inom affärsområdet ekonomi har skett en nedgång de första 3 kvartalen 2019 med -4 %. Avmattningen påbörjades kvartal 3 2018.    

SJR har under året anpassat verksamheten för att möta denna nedgång på marknaden. Ökade försäljningsinsatser har skett under andra halvåret. En effektivisering av organisationen har skett. Kostnader av engångskaraktär har under kvartal 4 tagits med 2,3 MSEK. Dessa åtgärder har vidtagits för att under 2020 möjliggöra en fortsatt tillväxt med en förbättrad rörelsemarginal.  

Under fjärde kvartalet har ett nytt SJR kontor öppnat i Uppsala vilket kommer bidra med tillväxt för koncernen under år 2020. Fokus har förutom ovanstående varit att öka andelen kvalificerade uppdrag inom koncernen, vilket kommer vara fortsatt fokus under 2020.  

Vårt dotterbolag Wes har bidragit positivt till vår omsättning och vårt resultat. Deras bidrag till koncernen har varit mycket givande. Wes satsning på fler kvinnor och mångfald i näringslivet är helt i samspel med övriga koncernen.  

Orderingången är fortsatt god under inledningen av 2020.  

Sammantaget har SJR under rådande marknad gjort ett bra år. Våra fantastiska medarbetare är en starkt bidragande orsak till vår framgång. Personlig service och kvalitet är våra framgångsfaktorer. 

Viktiga händelser efter kvartalets slut

Inga väsentliga händelser har ägt rum efter periodens utgång. 
 
Per Ogunro, Verkställande Direktör 

 
Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020 kl. 08:30 CET. 

Ladda ned pressmeddelandet