ir-1-hero

Investor relations

Perioden oktober – december
• Nettoomsättningen uppgick till 98,5 MSEK (99,8), vilket motsvarar en negativ tillväxt om -0,9 % (10,2)
• Rörelseresultatet uppgick till 7,0 MSEK (10,7) vilket ger en rörelsemarginal om 7,1 % (10,8)
• Resultat efter skatt uppgick till 5,0 MSEK (7,8)
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,48 SEK (0,75)
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,48 SEK (0,75)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 MSEK (10,9)

Perioden januari – december
• Nettoomsättningen uppgick till 396,0 MSEK (383,9), vilket motsvarar en tillväxt om 3,1 % (12,5)
• Rörelseresultatet uppgick till 37,8 MSEK (40,8) vilket ger en rörelsemarginal om 9,5 % (10,6)
• Resultat efter skatt uppgick till 29,0 MSEK (31,2)
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,76 SEK (2,97)
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,76 SEK (2,97)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,5 MSEK (20,3)
• Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning med 3,00 SEK per aktie (2,90), vilket motsvarar en direktavkastning om 5,66 % (beräknat på slutkursen 2019-02-14)

Viktiga händelser under 2018
Året har präglats av stora strukturella förändringar i koncernen. Ett stort internt fokus har lagts på att utveckla verksamheten, vilket på kort sikt har påverkat tillväxt och lönsamhet, men som på längre sikt möjliggör en fortsatt god tillväxt och lönsamhet för koncernen. Verksamheten i moderbolaget SJR in Scandinavia har flyttats och slagits samman med dotterbolaget SJR in Sweden (tid. SW in Scandinavia). Detta för att fokusera på fler kvalificerade uppdrag vilket medför en förbättrad lönsamhet samt breddar vår kontaktyta hos kunderna. Sammanslagningen har gått väl tack vare våra mycket duktiga och kompetenta medarbetare.

En annan förändring som har genomförts under året är en utökning av SJRs affärsområden. SJR erbjuder nu konsult- och rekryteringstjänster inom Finance, HR, IT och Supply Chain. Att starta nya affärsområden är en investering. Lönsamhet beräknas uppnås efter cirka 1-2 år beroende på affärsområdets komplexitet och efterfrågad kompetens. Fler affärsområden ger SJR en större marknad att verka utifrån och möjliggör fortsatt tillväxt.

Satsningen på våra nya affärsområden har i stort gått enligt plan under året. De nya satsningarna har belastat rörelseresultatet med cirka 6 MSEK under 2018. Vår målsättning är att nysatsningarna ska bidra positivt till resultatet under 2019.

Det fjärde kvartalet gick sämre än förväntat, främst på grund av en försämrad orderingång i december månad. I januari har dock orderingången återhämtat sig och januari har en positiv trend.

Vi välkomnar chefsrekryteringsföretaget Wes in i organisationen från januari 2019. Wes rekryterar de absolut bästa kandidaterna till befattningar på ledningsnivå, mellanchefsnivå och till styrelser. De kommer att bidra positivt till koncernens omsättning och rörelseresultat under 2019. Detta är en milstolpe i SJR:s historia då det är det första förvärv vi genomfört sedan vi startade 1993.

De förändringar och åtgärder vi har vidtagit under 2018 förväntas medföra en förbättrad tillväxt och ett förbättrat rörelseresultat under 2019. Därför föreslår styrelsen en höjd aktieutdelning på 3,00 SEK per aktie (2,90). Soliditeten är fortsatt god inom koncernen.

Viktiga händelser efter årets slut
Den 2 januari 2019 tillträdde SJR aktierna i Women Executive Search Sweden AB.

Stockholm 2019-02-15

För mer information kontakta:
Per Ogunro, Verkställande direktör
Tel: 070-794 38 05

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl 17.30 CET.

Ladda ned pressmeddelandet