ir-1-hero

Investor relations

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet

 Perioden oktober-december

 • Omsättningen uppgick till 99,8 MSEK (90,3), vilket motsvarar en tillväxt med 10,2 % (1,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,7 MSEK (9,8), vilket ger en rörelsemarginal om 10,8 % (10,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,8 MSEK (7,3)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,75 SEK (0,70)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,9 MSEK (15,3)

Perioden januari – december

 • Omsättningen uppgick till 385,4 MSEK (342,0), vilket ger en tillväxt om 12,5 % (4,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till 40,8 MSEK (35,9), vilket ger en rörelsemarginal om 10,6 % (10,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till 31,2 MSEK (27,7)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,97 SEK (2,64)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,3 MSEK (29,9)
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning med 2,90 SEK per aktie (2,55), vilket motsvarar en direktavkastning om 6,2 % (beräknat på slutkursen 2018-02-21)

Vd:s kommentar

SJR uppvisar en tillväxt för sjätte året i rad och har sedan börsintroduktionen på First North listan år 2007, haft en årlig tillväxt överstigande 12 % över en 10-års period.  Företaget bildades år 1993 och har således funnits i 25 år. När SJR bildades rådde det en finanskris i landet och företagets strategi har varit att växa för att vara starka och konkurrenskraftiga, men att prioritera lönsamhet före tillväxt.  

 Andelen rekrytering har sjunkit vid en jämförelse med föregående år, från 15 % ned till 13 %, vilket påverkar kvartalets lönsamhet , men som helhet är lönsamheten fortsatt god. Konsultverksamheten går mot mer kvalificerade tjänster vilket innebär förbättrad lönsamhet.

 2017 har varit ett bra år, det råder högkonjunktur och efterfrågan på SJR:s tjänster har varit fortsatt god. Marknaden fortsätter att förändras, sökvägar till nya jobb förändras. SJR vill vara i framkant i denna förändring som sker på marknaden. Under året har ett arbete skett för att fusionera moderbolaget SJR med dotterbolaget SW, och from årsskiftet är dessa två bolag integrerade. Detta har medfört att några administrativa tjänster och enklare konsulttjänster minskat inom koncernen. Intentionen är att SJR skall bli än mer specialiserade än tidigare, vilket visar sig i att omsättningen per anställd ökat med 6%. Utöver att vara specialiserade inom Ekonomi/Finans, har vi även nyligen etablerat affärsområden inom HR, IT och Supply Chain. Dessa affärsområden kommer medföra att SJR kommer att kunna expandera med bibehållen lönsamhet .

 SJR:s framgångsfaktorer personlig service kombinerad med hög kvalitet kommer fortsatt att vara prioritet inom koncernen. I nuläget är efterfrågan på våra tjänster fortsatt god och under första halvåret sker ytterligare digitalisering av koncernen och arbete med att utveckla SJR-koncernen.

 Per Ogunro, Verkställande Direktör

 Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08:30 CET.

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi/Finans, HR, IT, och Supply Chain. SJR är noterat på First North och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance .

Ladda ned pressmeddelandet