ir-1-hero

Investor relations

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014

Perioden oktober-december

 • Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 %

 • Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2) vilket ger en rörelsemarginal om 9,5 % (11,7)

 • Resultat efter skatt uppgick till 5,5 MSEK (6,1)

 • Resultat per aktie uppgick till 1,56 SEK (1,74)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,1 MSEK (7,4)

Perioden januari – december

 • Omsättningen uppgick till 298,2 MSEK (247,6), vilket ger en tillväxt om 20,6 %

 • Rörelseresultatet uppgick till 29,8 MSEK (21,9) vilket ger en rörelsemarginal om 10,0 % (8,9)

 • Resultat efter skatt uppgick till 22,9 MSEK (16,8)

 • Resultat per aktie uppgick till 6,55 SEK (4,80)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,0 MSEK (18,9)

 • Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning med 6,20 kronor per aktie (4,50)

Vd:s kommentar

Ytterligare ett år där SJR fortsätter att ta marknadsandelar. Statistik från bemanningsbranschen visar att marknaden har haft en uppgång med 3 % under de tre första kvartalen 2014. Inom området Ekonomi/Finans var det en nedgång på 1 % under samma period. Branschen omsatte ca 15 miljarder kr under de första tre kvartalen och beräknas omsätta ca 20 miljarder kr på årsbasis, varav området Ekonomi/Finans står för ca 10 % av omsättningen.

SJR har under de tre första kvartalen ökat sin marknadsandel inom Ekonomi/Finans till 12,70 % och har sedan år 2007 då bolaget noterades på First North ökat sin marknadsandel från ca 3,8 %. SJR har ökat sin marknadsandel från ca 1 % till 2,7 % av den totala marknaden för bemanningsbranschen. Potentialen för fortsatt tillväxt är god. SJR har en vision att växa till 500 mkr inom 2-4 år med fortsatt god lönsamhet.

Samtliga regioner inom koncernen uppvisar en tillväxtsökning. Fokusering på försäljning genererar omsättningsökningar. Dotterbolagen har en större tillväxtspotential då de har mindre marknadsandelar inom sina segment än moderbolaget. Starkast tillväxtpotential finns i Malmö och Göteborg för dotterbolaget SW.

Rekryteringen har ej ökat i samma utsträckning som konsultverksamheten. Fokus kommer därför att vara på detta område under 2015. Ökning av rekryteringar har skett i dotterbolagen under fjärde kvartalet. Trenden under kvartalet har varit stabil, orderingången jämn och koncernmässigt kommer det nya året starta bra. Utvecklingen är fortsatt positiv för 2015 och därför är prognosen fortsatt omsättningsökning och förbättrat rörelseresultat. SJR har en god finansiell ställning och därför förslår styrelsen en utdelning om 6,20 kr. Vår satsning på personlig service och kvalité fortskrider.

Vår sponsring av Therese Alshammar fortgår inför hennes satsning på OS i Rio de Janeiro 2016. Även vår satsning på olika CSR-projekt fortsätter. Moderbolaget SJR medverkar i ett projekt om ny grundskola i Burkina Faso. Dotterbolaget SW driver en egen förskola Burkina Faso . Utbildning är en förutsättning för landet att ta sig ur fattigdomen. SJR stödjer även Stadsmissionen och organisationen Mitt Liv som arbetar för integration av personer med utländsk bakgrund in i arbetslivet.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Ladda ned pressmeddelandet