ir-1-hero

Investor relations

Fortsatt tillväxt, fyra nya kontor under året


· Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 32,9 MSEK (27,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 22,0 %. För 2008 års första tre kvartal uppgick omsättningen till 105,9 MSEK (81,3), en ökning med 30,2 % (50,1).

· Under januari - september 2008 uppgick rörelseresultatet till 12,3 MSEK (12,2), motsvarande en rörelsemarginal om 11,6 % (15,0). Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 3,4 MSEK (4,6), vilket ger en rörelsemarginal om 10,3% (17,1).

· Resultat efter skatt uppgick till 9,1 MSEK (8,9).

· Resultat per aktie uppgick till 2,61 SEK (2,55).


SJR fortsätter att visa en positiv tillväxt under tredje kvartalet. Omsättningen går ned något vid en jämförelse med andra kvartalet på grund av semesteruttag under juli och augusti månad.

Rörelsemarginalen har minskat vilket kan förklaras av koncernens nyetableringar av kontor:
SJR Göteborg, Student & Workers Göteborg och Malmö samt Ogunsen i Stockholm.
Vår beräkning är att ett kontor når breakevenresultat efter cirka 9-12 månader och samtliga nya kontor förväntas att ge positiva resultat under 2009.

Rörelsemarginalen för tredje kvartalet är 10,3%, vilket får anses tillfredställande med tanke på de nyetableringar som skett under året. SJR planerar inga ytterligare nyetableringar under fjärde kvartalet utan fokus kommer att ligga på den befintliga organisationen.

Nu i oktober ser SJR en avmattning inom rekrytering, däremot ser vi en ökad efterfrågan inom karriärvägledning.

SJR:s inriktning på personlig service och kvalité fortsätter att skörda framgång.För mer information, kontakta:

Per Ogunro, Verkställande Direktör, tel. 070-794 38 05

Ladda ned pressmeddelandet