ir-1-hero

Investor relations

Ännu ett strålande kvartal



· Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 27,0 MSEK
(17,3 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 56 %.
För 2007 års första tre kvartal uppgick omsättningen till 81,3 MSEK (54,2), en ökning med 50 %.

· För de tre första kvartalen 2007 ökade rörelseresultatet med 60 % till 12,2 MSEK (7,4), motsvarande en rörelsemarginal om 15,0 % (13,6).

· Resultatet efter skatt uppgick till 8,9 MSEK (5,3).

· Resultat per aktie uppgick till 2,55 SEK (1,75).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,7 MSEK (6,6).

· Soliditeten i företaget är mycket god. Styrelsen avser därför att föreslå årsstämman att hela rörelseresultatet efter skatt för 2007 utdelas till aktieägarna.



Omsättningen för tredje kvartalet är något lägre än det andra kvartalet p.g.a. semestertider då antalet konsulttimmar sjunker och därmed faktureringen. Vinsten ökar då SJR oavsett semestertider uppvisar fortsatt ökad tillväxt. Marknaden är mycket gynnsam och SJR fortsätter att ta marknadsandelar inom yrkesområdet ekonomi/finans enligt statistik från Bemanningsföretagen.

Allt går enligt plan, SJR:s dotterbolag Student & Workers startade i Malmö 1 september. Anställningar har skett för att starta SJR:s kontor i Göteborg den 1 december.

SJR:s inriktning på personlig service och kvalité fortsätter att skörda framgång.






För mer information, kontakta:

Per Ogunro, Verkställande Direktör, tel 08-407 55 01

Ladda ned pressmeddelandet