ir-1-hero

Investor relations

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

· Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent.
· Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal om 13,1 procent (12,8).
· Resultatet efter skatt uppgick till 2,3 MSEK (1,6).
· Resultat per aktie uppgick till 0,65 SEK (0,53).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 8,9 MSEK (2,9).


SJR in Scandinavia AB noterades den 6 mars 2007 på First North då även en nyemission av bolagets aktier genomfördes. Emissionen resulterade i att SJR idag har 3,5 miljoner aktier samt inbringade cirka 17 miljoner kronor till bolaget.

SJR:s omsättningsökning och rörelseresultat är enligt plan. Under fjärde kvartalet 2006 och halva första kvartalet 2007 har SJR haft en underbemanning på försäljningssidan. Rekryteringar har skett och koncernen är nu rätt dimensionerad. Detta indikerar ovanpå den gynnsamma marknaden att andra kvartalet 2007 fortsätter att utvecklas starkt positivt för koncernen. SJR:s dotterbolag Studentworkers har utvecklas helt enligt plan. Under kvartalet har 0,2 MSEK kostnadsförts för framtida kostnader för uppstart av ett kontor i Göteborg. SJR:s inriktning på personlig service och kvalité fortsätter skörda framgång.
För mer information, kontakta:
Per Ogunro, VD, tel 08-407 55 01

Ladda ned pressmeddelandet