ir-1-hero

Investor relations

SJR in Scandinavia AB:s (publ) årsstämma 2019 ägde rum fredagen den 26 juni SJR:s lokaler, Humlegårdsgatan 20, Stockholm. Årsstämman leddes av styrelsens ordförande Björn Sprängare.

SJR in Scandinavia AB:s årsstämma beslutade att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Ingrid Engström, Claes Ruthberg, Richard Hellekant, Anna Kinberg Batra, Fredrik Lidberg och Per Ogunro. Som styrelsens ordförande valdes Per Ogunro och Richard Hellekant till vice ordförande. Björn Sprängare avböjde omval.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås en månatlig lön om 130 000 kronor och avsättning till pension 30 % av lön samt bilförmån på marknadsmässiga villkor. Arvode till revisorerna skall utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Som revisor omvaldes det registrerade revisorsbolaget Crowe Osborne AB med huvudansvarig Christer Eriksson.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen samt beviljade ansvarsfrihet för SJR in Scandinavia AB:s styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigande uppgående till högst 5 procent, räknat efter fullt utnyttjande av föreslaget emissionsbemyndigande. Beslutet omfattar nyemission av aktier av serie B och det maximala antalet aktier som får emitteras uppgår till 563 000. Nyemission av aktier kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter.

Årsstämman beslutade om att införa ett incitamentsprogram för anställda inom SJR koncernen genom emission av högst 210 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier av serie B i Bolaget.

För mer information kontakta:

Per Ogunro, Verkställande direktör

Tel: 070-794 38 05

SJR in Scandinavia AB (publ)                          www.sjr.se                                                                                   

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                                  Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                                       

103 91 Stockholm                                               Org nr: 556443-2929

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Finance, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag cirka 460 medarbetare och har kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de fyra dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT, Ogunsen och Wes. SJR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se

Ladda ned pressmeddelandet