ir-1-hero

Investor relations

SJR in Scandinavia AB:s (publ) årsstämma 2019 ägde rum torsdagen den 2 maj på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Årsstämman leddes av styrelsens ordförande Björn Sprängare.

SJR in Scandinavia AB:s årsstämma beslutade om föreslagen utdelning om 3,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2018. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 6 maj 2019. Utdelningen beräknas utbetalas torsdagen den 9 maj 2019.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Ingrid Engström, Claes Ruthberg, Richard Hellekant, Fredrik Lidberg och Per Ogunro. Till ny styrelseledamot valdes Anna Kindberg Batra. Som styrelsens ordförande omvaldes Björn Sprängare. Björn Kårfalk avböjde omval.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 240 tkr till styrelsens ordförande och 170 tkr till varje ledamot utom Per Ogunro, till vilken inget arvode utgår. Arvode till revisorerna skall utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Som revisor omvaldes det registrerade revisorsbolaget Crowe Horwath Osborne AB med huvudansvarig Christer Eriksson.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen samt beviljade ansvarsfrihet för SJR in Scandinavia AB:s styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigande uppgående till högst 5 procent, räknat efter fullt utnyttjande av föreslaget emissionsbemyndigande. Beslutet omfattar nyemission av aktier av serie B och det maximala antalet aktier som får emitteras uppgår till 563 000. Nyemission av aktier kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter.

Årsstämman beslutade om att införa ett incitamentsprogram för anställda inom SJR koncernen genom emission av högst 210 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier av serie B i Bolaget.

För mer information kontakta:

Per Ogunro, Verkställande direktör

Tel: 070-794 38 05

SJR in Scandinavia AB (publ)                  www.sjr.se                                                                                       

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                         Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                    

103 91 Stockholm                                      Org nr: 556443-2929

Certified Advisor

Avanza                                                        www.avanza.se                                        

Box 1399                                                     E-post: corp@avanza.se

111 39 Stockholm                                      Tel: 08-409 421 20

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Finance, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag cirka 500 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de fyra dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT, Ogunsen och Wes. SJR är noterat på First North och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se 

Ladda ned pressmeddelandet