ir-1-hero

Investor relations

Vid en extra bolagsstämma i SJR in Scandinavia AB (publ) idag den 8 augusti 2018 beslutade bolagsstämman att godkänna styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram för anställda inom SJR koncernen genom emission av högst 210 000 teckningsoptioner.

Den extra bolagsstämman beslutade att införa incitamentsprogram 2018/2021 genom

  •  emission av högst 210 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget SJR in Sweden AB och
  •  godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda inom SJR koncernen.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 115 procent av det volymviktande genomsnittsvärdet för Bolagets aktie på Nasdaq OMX First North under perioden från och med den 3 september 2018 och till om med den 14 september 2018 dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmaste tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas uppåt.

Teckningsoptionerna får utnyttjas under perioden från och med den 1 oktober 2021 till och med den 31 oktober 2021.

Incitamentsprogrammet och därmed sammanhängande emission av högst 210 000 teckningsoptioner kan föranleda en utspädning om maximalt ca 2 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 70 000 kr. 

Skälen till införandet av incitamentsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Bolaget att behålla kompentent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för de anställda. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget. 

Styrelsens förslag finns publicerat på Bolaget hemsida. Se pressmeddelande publicerat den 23 juli 2018 samt kallelse till extra bolagsstämma publicerad den 25 juli 2018.

För mer information kontakta:

Per Ogunro, Verkställande direktör

Tel: 070-794 38 05

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2018 kl 18.00 CET. 

SJR in Scandinavia AB (publ)                    www.sjr.se                                                                                        

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                            Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                                          

103 91 Stockholm                                          Org nr: 556443-2929

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi/Finans, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag drygt 560 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de tre dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT och Ogunsen. SJR är noterat på First North och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se 

Ladda ned pressmeddelandet