ir-1-hero

Investor relations

Vid gårdagens årsstämma i SJR togs följande beslut, vilket var i enlighet med förslagen i kallelsen:

Utdelningen blir 2,55 kronor per aktie.  Avstämningsdag för utdelningen skall vara den 2 maj 2017. Utbetalning sker den 5 maj 2017.

Att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara sex och att inga suppleanter utses.

Att arvode till styrelsen skall utgå med 200 tkr till styrelsens ordförande och 135 tkr till varje ledamot utom Per Ogunro och Fredrik Lidberg, till vilka inget arvode utgår. Att arvode till revisorerna skall utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Omval av styrelseledamöter; Björn Sprängare, Björn Kårfalk, Ingrid Engström, Fredrik Lidberg och Per Ogunro intill slutet av nästa årsstämma och nyval av Claes Ruthberg. Årsstämman valde Björn Sprängare till ordförande i styrelsen. Till revisor valdes Crowe Horwath Osborne AB med huvudansvarig Christer Eriksson intill årsstämman 2018.

För mer information kontakta:

Per Ogunro, Verkställande direktör

Tel: 070-794 38 05

SJR in Scandinavia AB (publ)                www.sjr.se                                                                                       

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                         Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                                          

103 91 Stockholm                                       Org nr: 556443-2929

Ladda ned pressmeddelandet