ir-1-hero

Investor relations

Vid gårdagens årsstämma i SJR togs följande beslut, vilket var i enlighet med förslagen i kallelsen:

Utdelningen blir 7,40 kronor per aktie.  Avstämningsdag för utdelningen skall vara den 2 maj 2016. Utbetalning sker den 6 maj 2016.

Att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara sex och att inga suppleanter utses.

Att arvode till styrelsen skall utgå med 170 tkr till styrelsens ordförande och 110 tkr till varje ledamot utom Per Ogunro och Fredrik Lidberg, till vilka inget arvode utgår. Att arvode till revisorerna skall utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Omval av styrelseledamöter; Björn Sprängare, Björn Kårfalk, Ingrid Engström, Henrik Holm, Fredrik Lidberg och Per Ogunro intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman valde Björn Sprängare till ordförande i styrelsen. Till revisor valdes Crowe Horwath Osborne AB med huvudansvarig Christer Eriksson intill årsstämman 2017.

Att öka antalet aktier i Bolaget genom uppdelning av Bolagets aktier i förhållandet 3:1

Att ändra bolagsordningen:

§ 5                       Antal aktier skall vara lägst 9.000.000 och högst 36.000.000

§ 6 st 1                Aktierna kan vara dels A-aktier med 10 röster per aktie, vilka kan utges till ett antal av högst 3.600.000, dels B-aktier med 1 röst per aktie, vilka kan utges till ett antal av högst 32.400.000

§ 9 st 2               Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 11 st 2              För att få deltaga vid bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

För mer information kontakta:

Per Ogunro, Verkställande direktör

Tel: 070-794 38 05

SJR in Scandinavia AB (publ)                      www.sjr.se                                                                                

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                             Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                                          

103 91 Stockholm                                            Org nr: 556443-2929

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi och Bank & Finans. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät i näringslivet inom denna sektor. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag drygt 500 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för ekonomer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom Ekonomi och Bank & Finans. SJR är noterat Nasdaq First North och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance . Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemanningsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se

Ladda ned pressmeddelandet