ir-1-hero

Investor relations

Aktieägarna i SJR in Scandinavia AB (publ) org nr 556443-2929 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 24 september 2021, kl 13.00, i bolagets lokaler, adress Humlegårdsgatan 20, 4 tr i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara upptagna i den av Euroclear förda aktieboken senast den 16 september 2021, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 16 september 2021.

Anmälan om deltagande skickas till SJR in Scandinavia AB (publ), Att: IR,

Box 7420, 103 91 Stockholm eller med e-post till ekonomiavdelningen@sjr.se. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan bör anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i extra bolagsstämman, påminns om att i god tid före den 16 september 2021 hos sin förvaltare begära att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd den 16 september 2021.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av coronapandemin och för att minska smittspridningen vidtar Bolaget vissa försiktighetsåtgärder. Extrastämman kommer bl.a. att hållas så kort som möjligt och ingen förtäring eller dryck kommer att serveras. Bolaget följer noggrant utvecklingen och ber aktieägarna att hålla sig uppdaterade via hemsidan där kontinuerligt uppdaterad information finns. Bolaget vill påminna aktieägare om möjligheten att utse ett ombud som kan utöva dennes rösträtt istället för att närvara personligen. Aktieägare som vill utse ett ombud att för dennes räkning delta på stämman kan därför använda fullmaktsformulär som finns tillgängliga på www.sjr.se.

Styrelsen har beslutat att erbjuda aktieägare möjlighet att lämna sin röst på förhand, genom s.k. poströstning. Bolaget uppmanar aktieägare att noga överväga att, istället för att närvara personligen, rösta genom poströstning. Formulär för poströstning kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.sjr.se. Sådant formulär ska skickas till Bolaget på ovanstående postadress och måste vara Bolaget tillhanda senast den 16 september 2021.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av föreslagen dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om ändring av bolagsordningen
  8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för SJR in Scandinavia AB (publ) (”Bolaget”) att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens §1 och §14.

  • Styrelsen föreslår att Bolagets företagsnamn i § 1 i bolagsordningen ändras till Ogunsen AB. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen föreslår även att § 14 ändras för att anpassas till ändrat namn på författning och erhåller följande lydelse ” Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkten 7 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. 

Fullständiga förslag till beslut och fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.sjr.se. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 10 700 000 aktier och 18 800 000 röster.

Stockholm i den 20 augusti 2021

SJR IN SCANDINAVIA AB (publ)

Styrelsen

Ladda ned pressmeddelandet