ir-1-hero

Investor relations

Aktieägarna i SJR in Scandinavia AB (publ) org nr 556443-2929 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 december 2018 klockan 10.00 i bolagets lokaler adress Humlegårdsgatan 20, 4 tr i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 13 december 2018, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 13 december 2018.

Anmälan om deltagande skickas till SJR in Scandinavia AB (publ), Att: IR, Box 7420, 103 91 Stockholm eller med e-post till ekonomiavdelningen@sjr.se. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan bör anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär kan efterfrågas via e-post till ekonomiavdelningen@sjr.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i extra bolagsstämman, påminns om att i god tid före den 13 december 2018 hos sin förvaltare begära att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd den 13 december 2018.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av föreslagen dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Förslag till beslut om nyemission av aktier med bestämmelse om apport
  8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7

Styrelsen har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Women Executive Search Sweden AB (WES). WES är ett chefsrekryteringsföretag och WES och Bolaget bedriver likartad verksamhet och styrelsen har därför prövat möjligheterna till och förutsättningarna för ett förvärv. I syfte att stärka SJR-koncernens ställning inom chefsrekrytering och i synnerhet inom rekrytering av kvinnliga ledande personer, är förvärvet av WES strategiskt riktigt. Köpeskillingen ska enligt avtalet erläggas dels kontant, dels med aktier i SJR. Med anledning därav föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier av serie B med bestämmelse om apport på följande villkor.

Emissionsbelopp och antal aktier

Bolagets aktiekapital ökas med 66 666,67 kronor genom nyemission 200 000 aktier av serie B.

Teckningsrätt

Rätt att teckna aktierna ska uteslutande tillkomma nedanstående juridiska person.

Namn Antal aktier i SJR

Apportegendom
Women Executive Search Sweden Holding AB, 559041-0618 200 000 Samtliga 625 aktier i Women Executive Search Sweden AB, 556850-1331

Teckningstid

Teckning av aktie görs på särskild teckningslista och ska ske senast på tillträdesdagen den 2 januari 2019. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning

Tecknarna ska som betalning för aktierna på transaktionsdagen den 2 januari 2019 tillskjuta apportegendomen.

Överteckning

Överteckning kan ej ske.

Teckningskurs

Baserat på apportegendomens värde uppgår teckningskursen till 46 kr per aktie. Så som framgår av styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § ABL kan dock värdet komma att ändras beroende på betalkursen för Bolagets B-aktie på transaktionsdagen.

Utdelningsrätt

De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och emissionen har blivit registrerad av Bolagsverket.

Bemyndiganden

Styrelsen eller den styrelsen utser ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket.

* * * 

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. 

Fullständigt förslag till beslut hålls tillgängligt på bolagets kontor, Humlegårdsgatan 20, 4 tr i Stockholm. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 18 600 000 röster fördelat på 900 000 aktier av serie A (tio röster per aktie) och 9 600 000 aktier av serie B (en röst per aktie).

Stockholm i november 2018

SJR IN SCANDINAVIA AB (publ)

Styrelsen

Ladda ned pressmeddelandet