ir-1-hero

Investor relations

Perioden januari – mars 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 107,8 MSEK (106,9), vilket motsvarar en tillväxt om 0,8 % (8,1)
  • Rörelseresultatet uppgick till 6,9 MSEK (11,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,4 % (10,7)
  • Resultat efter skatt uppgick till 5,3 MSEK (9,0)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,50 SEK (0,85)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,50 SEK (0,85)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,2 MSEK (9,5)
  • Den 2 januari 2019 tillträdde SJR aktierna i Women Executive Search Sweden AB (Wes) och från det datumet konsolideras Wes i SJR-koncernen.

Vd:s kommentar

Föregående år skedde en stor omstrukturering i koncernen, detta för att möjliggöra en fortsatt expansion. Utifrån nuvarande storlek innebär det att vi för närvarande har för höga kostnader. Ökade lokalkostnader och anställning av fler kontorspersonal medför initialt försämrade marginaler. Första kvartalet har också kännetecknats av lägre omsättning och orderingång i två av våra tre regioner. Detta har också medfört en lägre marginal jämfört med motsvarande kvartal förra året i dessa två regioner. Vi arbetar med att vända denna trend och därmed återigen växa in i nuvarande kostnadskostym. 

Utöver detta präglas kvartalet av ett negativt resultat av SJR IT, som haft svårigheter med sin affärsmodell som varit för snäv, men nu utvidgas till att likna övriga SJR.  

WES, vårt nya bolag inom koncernen, går helt enligt plan och är ett positivt tillskott till koncernen. 

Sammanfattningsvis är orderingången förbättrad i skrivande stund och jag bedömer att kvartal 2 kommer ha en förbättrad marginal gentemot kvartal 1. Personlig service och kvalité är fortsatt koncernens huvudfokus. 

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 15:30 CET.

Ladda ned pressmeddelandet