ir-1-hero

Investor relations

Styrelsen i SJR in Scandinavia AB (publ), org. nr 556443-2929 ("Bolaget") har vid styrelsemöte den 23 juli beslutat kalla till extra bolagsstämma den 8 augusti 2018 klockan 16.oo i bolagets lokaler adress Humlegårdsgatan 20, 4 tr i Stockholm. Skälet till den extra bolagsstämman är att styrelsen ger ett förslag om incitamentsprogram genom utgivande av teckningsoptioner. Kallelsen kommer att finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.sjr.se och har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen i SJR in Scandinavia AB (publ)

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2018 kl 11:30 CET.

Ladda ned pressmeddelandet