ir-1-hero

Investor relations

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat

Perioden juli – september

  • Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7)
  • Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK (8,6) vilket ger en rörelsemarginal om 11,0 % (10,8)
  • Resultat efter skatt uppgick till 7,7 MSEK (6,7)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,73 SEK (0,64)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,8 MSEK (0,1)

Perioden januari – september

  • Omsättningen uppgick till 285,6 MSEK (251,7), vilket ger en tillväxt om 13,4 % (4,8)
  • Rörelseresultatet uppgick till 30,0 MSEK (26,1) vilket ger en rörelsemarginal om 10,5 % (10,4)
  • Resultat efter skatt uppgick till 23,4 MSEK (20,4)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,23 SEK (1,94)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,4 MSEK (14,7)

Vd:s kommentar

Omsättningen i Bemanningsbranschen ökade under andra kvartalet med 11,6 %. Inom affärsområdet Ekonomi/finans där moderbolaget SJR verkar uppgick tillväxten till 4 %. SJR koncernen hade under samma period en tillväxt på 10,3 %. SJR:s tillväxt inom området Ekonomi/finans är således bättre än marknadens under kvartalet. 

Omsättningstillväxten under tredje kvartalet är på en fortsatt god nivå. Omsättningen är dock lägre än övriga kvartal under året pga. sommarmånaderna. Moderbolaget har huvudsakligen kvalificerade tjänstemän och kunderna anlitar ej SJR för sommarpersonal. Dotterbolaget SW bibehåller sin omsättning under denna period, då de anlitas av företagen även för sommarpersonal. Koncernmässigt blir det en lägre omsättning vid en jämförelse med övriga kvartal. Tillväxten är därför svåranalyserad under sommarmånaderna. 

Som tidigare informerats kommer verksamheterna inom SJR och SW arbeta under ett och samma varumärke från och med årsskiftet. Syftet med detta är att bli än mer specialiserade än tidigare. Nya verksamhetsområden kommer att läggas till och under andra halvåret 2018 är intentionen att öppna nytt kontor i region Mellansverige. Syftet är att stärka koncernen och fortsätta omsättningsökningen med bibehållen rörelsemarginal. Under hösten förbereder sig koncernen för denna förändring. Verksamheten kommer att övergå från moderbolaget till dotterbolaget. SJR:s moderbolag kommer att from årsskiftet mer fungera som ett holdingbolag.

SJR har under kvartalet ytterligare ökat satsningen inom segmentet IT genom att nyanställa en branscherfaren person som VD för det nya bolaget SJR IT. SJR bedömer att IT-området fortsatt har en stark marknadstillväxt med bl.a. digitalisering som drivkraft.   

Orderingången under hösten har varit fortsatt god och fjärde kvartalet prognostiseras med omsättningsökning och bra rörelsemarginal. SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

Per Ogunro, Verkställande Direktör 

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2017 kl. 09.00 CET. 

SJR in Scandinavia AB (publ) är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi/Finans. SJR är noterat på First North och bolaget Certified Advisor är Avanza Bank. 

Ladda ned pressmeddelandet