ir-1-hero

Investor relations

Fortsatt bra tillväxt och lönsamhet under kvartal 3
 
Perioden juli-september 2022
 
· Nettoomsättningen uppgick till 117,3 MSEK (96,8), vilket motsvarar en tillväxt om 21,1 % (27,3)
· EBITA ökade till 15,9 MSEK (11,7) och EBITA-marginalen uppgick till 13,6 % (12,0).
· EBIT (rörelseresultatet) ökade till 15,6 MSEK (11,3) vilket ger en rörelsemarginal om 13,3 % (11,7)
· Resultat efter skatt ökade till 12.3 MSEK (8,9)
· Resultat per aktie före utspädning ökade till 1,15 SEK (0,84)
· Resultat per aktie efter utspädning ökade till 1,14 SEK (0,83)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,7 MSEK (4,8)
 
Perioden januari-september 2022
 
· Nettoomsättningen uppgick till 365,1 MSEK (298,2), vilket motsvarar en tillväxt om 22,4 % (13,1)
· EBITA ökade till 44,2 MSEK (30,5) och EBITA-marginalen ökade till 12,1 % (10,2)
· EBIT (rörelseresultatet) ökade till 43,2 MSEK (29,5) vilket ger en rörelsemarginal om 11,8 % (9,9)
· Resultat efter skatt ökade till 34,1 MSEK (23,2)
· Resultat per aktie före utspädning ökade till 3,19 SEK (2,17)
· Resultat per aktie efter utspädning ökade till 3,17 SEK (2,16)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,6 MSEK (22,6)
 
 
Viktiga händelser under tredje kvartalet
 
Under kvartal 3 kan vi konstatera att efterfrågan inom både konsult- och rekryteringsverksamheten fortsatte på en hög nivå under hela kvartalet, med hänsyn taget till semesterperioden.
 
Sälj och leverans inom både konsult och rekryteringsverksamheten har under kvartalet presterat på en hög nivå i samtliga regioner.
 
Omsättningstillväxten för rekryteringsverksamheten har under årets samtliga kvartal varit bra. För konsultverksamheten har den varit mycket bra. Omsättningsandelen för rekrytering har därmed minskat något till 12% jämfört med 13% föregående år.
 
Utmaningen i att attrahera och leverera rätt kompetens kvarstår, samtidigt är leveranskapaciteten stabil i att leverera kvalitet till våra kunder.
 
Vi fortsätter att utveckla och förnya våra arbetssätt, metoder och verktyg i syfte att främja effektivitet och arbetsglädje i samarbetet med våra kunder och kandidater.
 
 
Viktiga händelser efter kvartalets slut
 
Inga väsentliga händelser har inträffat med påverkan på bolagets verksamhet efter rapportperiodens utgång.
 
Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://ogunsen.se/investor-relations/finansiella-rapporter/
 
 
Kent Sangler, Verkställande Direktör
 
Stockholm 2022-11-11

Ladda ned pressmeddelandet