ir-1-hero

Investor relations

Fortsatt hög efterfrågan under kvartal 1

Perioden januari-mars 2022
 
· Nettoomsättningen uppgick till 122,5 MSEK (96,8), vilket motsvarar en tillväxt om 26,6 %
(-4,6)
· EBITA ökade till 14,3 MSEK (6,7) och EBITA-marginalen ökade till 11,7 % (6,9).
· EBIT (rörelseresultatet) ökade till 14,0 MSEK (6,4) vilket ger en rörelsemarginal om 11,5 % (6,6)
· Resultat efter skatt ökade till 11,0 MSEK (5,0)
· Resultat per aktie före utspädning ökade till 1,04 SEK (0,46)
· Resultat per aktie efter utspädning ökade till 1,03 SEK (0,46)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,7 MSEK (8,9)
 
 
Viktiga händelser under första kvartalet
 
Vi ser tillbaka på ytterligare ett bra kvartal med hög efterfrågan och hög aktivitet. Efterfrågan inom både konsult- och rekryteringsverksamheten fortsatte på en hög nivå under hela kvartalet. Säljmotorn har under hela kvartalet presterat fortsatt bra med ett fortsatt högt inflöde av nya uppdrag.
 
Den fortsatta höga efterfrågan gör att utmaningen i att attrahera och leverera rätt kompetens kvarstår. En eloge till personalgrupperna som hanterat denna utmaning och lyckats med att fortsätta leverera kvalitet till våra kunder. Vi arbetar med att utveckla våra arbetssätt och att stärka verksamheterna i syfte att kunna fortsätta bibehålla en bra leveranskapacitet.
 
Förra året antogs en ny tillväxtstrategi. Som tidigare kommunicerats är en del av denna plan att lansera ett nytt varumärke inom Young Professionals. Fortlöpande utvärderar vi även förvärvsmöjligheter. Vi söker framför allt efter kompletterande företag inom bemanning- och rekryteringsbranschen där det går att skapa synergier med koncernens övriga verksamhet och varumärken. Kontoret i Stockholm är just nu under omvandling till en arbetsplats som ska tillgodose de moderna behoven som främjar arbetsglädje, samarbete, flexibilitet och effektivitet.
 
 
Viktiga händelser efter kvartalets slut
 
Inga väsentliga händelser har inträffat med påverkan på bolagets verksamhet efter rapportperiodens utgång.
 
 
 
Kent Sangler, Verkställande Direktör
 
Stockholm 2022-05-05

Ladda ned pressmeddelandet