ir-1-hero

Investor relations

Fortsatt god tillväxt och lönsamhet under kvartal 2

Perioden april-juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 125,3 MSEK (104,7), vilket motsvarar en tillväxt om 19,8 % (21,5)
 • EBITA ökade till 14,0 MSEK (12,1) och EBITA-marginalen uppgick till 11,1 % (11,6).
 • EBIT (rörelseresultatet) ökade till 13,6 MSEK (11,8) vilket ger en rörelsemarginal om 10,9 % (11,3)
 • Resultat efter skatt ökade till 10,8 MSEK (9,3)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 1,01 SEK (0,87)
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 1,00 SEK (0,86)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,2 MSEK (8,9)

Perioden januari-juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 247,8 MSEK (201,4), vilket motsvarar en tillväxt om 23,1 % (7,4)
 • EBITA ökade till 28,4 MSEK (18,8) och EBITA-marginalen ökade till 11,4 % (9,3)
 • EBIT (rörelseresultatet) ökade till 27,7 MSEK (18,2) vilket ger en rörelsemarginal om 11,2 % (9,0)
 • Resultat efter skatt ökade till 21,8 MSEK (14,3)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 2,04 SEK (1,33)
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 2,03 SEK (1,33)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,9 MSEK (17,8)

Viktiga händelser under andra kvartalet

När vi summerar det första halvåret kan vi konstatera att den fortsatt höga efterfrågan under kvartal 1 fortlöpte under kvartal 2. Efterfrågan inom både konsult- och rekryteringsverksamheten fortsatte på en hög nivå under hela kvartalet. Säljmotorn har under kvartal 2 presterat fortsatt bra med ett högt inflöde av nya uppdrag.

Leveransen inom både konsult och rekryteringsverksamheten har under kvartalet presterat på en hög nivå i samtliga regioner. Under kvartalet har vi stärkt personalgrupperna i samtliga regioner, vilket gör att leveranskapaciteten är god. Utmaningen att attrahera och leverera rätt kompetens kvarstår, samtidigt står vi nu ännu starkare i att leverera kvalitet till våra kunder.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat med påverkan på bolagets verksamhet efter rapportperiodens utgång.

Kent Sangler, Verkställande Direktör

Stockholm 2022-08-19

Ladda ned pressmeddelandet