ir-1-hero

Investor relations

Fortsatt hög efterfrågan och ett starkt resultat

Perioden oktober - december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 122,1 MSEK (90,6), vilket motsvarar en tillväxt om 34,7 % (-14,3)
 • EBITA ökade till 16,3 MSEK (4,6) och EBITA-marginalen ökade till 13,3 % (5,1).
 • EBIT (rörelseresultatet) ökade till 16,0 MSEK (4,3) vilket ger en rörelsemarginal om 13,1 % (4,7)
 • Resultat efter skatt ökade till 12,2 MSEK (3,0)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 1,14 SEK (0,28)
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 1,14 SEK (0,28)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,1 MSEK (8,8)

Perioden januari - december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 420,3 MSEK (354,3), vilket motsvarar en tillväxt om 18,6 % (-14,6)
 • EBITA ökade till 46,8 MSEK (16,0) och EBITA-marginalen ökade till 11,1 % (4,5)
 • EBIT uppgick till 45,5 MSEK (14,8) vilket ger en rörelsemarginal om 10,8 % (4,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 35,4 MSEK (11,0)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,31 SEK (1,03)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,29 SEK (1,03)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,7 MSEK (19,0)
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning med 3,30 SEK per aktie, (2,00)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

Vi ser tillbaka på ett mycket bra fjärde kvartal 2021 med hög efterfrågan och hög aktivitet för samtliga enheter i koncernen. Efterfrågan inom både konsult- och rekryteringsverksamheten fortsatte på en hög nivå under hela kvartalet. Säljmotorn har under hela kvartalet presterat fortsatt bra med ett fortsatt högt inflöde av nya uppdrag.

När efterfrågan är hög över tid uppstår ofta en utmaning i att attrahera och leverera rätt kompetens. Tack vare våra medarbetares erfarenhet och förmåga klarade vi av att möta denna utmaning och leverera kvalitet till våra kunder på ett mycket bra sätt. Stort tack till alla medarbetare för en återigen mycket stark prestation. Nu fortsätter arbetet med att stärka personalgrupperna och effektivisera verksamheterna för att bibehålla en hög kapacitet.

Under hösten 2021 antog vi en ny tillväxtstrategi med målet att dubblera koncernens omsättning. Som en del av detta bytte vi namn under fjärde kvartalet på moderbolaget till Ogunsen, i syfte att tydliggöra koncernens långsiktiga tillväxtstrategi och struktur. Den nya strategin är utformad för att skapa en plattform för tillväxt och möjliggöra en breddning av koncernens verksamhetsområden, som idag har en tyngdpunkt inom ekonomi och finans, till att omfatta fler varumärken inom specifika nischer och typer av tjänster för kompetensförsörjning och humankapital.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat med påverkan på bolagets verksamhet efter rapportperiodens utgång.

Kent Sangler, Verkställande Direktör

Stockholm 2022-02-25

Ladda ned pressmeddelandet