ir-1-hero

Investor relations

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet 

Perioden april – juni 2018

  •  Intäkterna uppgick till 100,1 MSEK (96,3), vilket motsvarar en tillväxt om 4,3 % (10,3)
  •  Rörelseresultatet uppgick till 9,8 MSEK (9,6) vilket ger en rörelsemarginal om 9,8 % (10,0)
  •  Resultat efter skatt uppgick till 7,6 MSEK (7,5)
  •  Resultat per aktie uppgick till 0,72 SEK (0,71)
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,7 MSEK (3,1)

Perioden januari – juni 2018

  •  Intäkterna uppgick till 207,3 MSEK (195,5), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,7)
  •  Rörelseresultatet uppgick till 21,2 MSEK (20,1) vilket ger en rörelsemarginal om 10,3 % (10,3)
  •  Resultat efter skatt uppgick till 16,6 MSEK (15,7)
  •  Resultat per aktie uppgick till 1,58 SEK (1,49)
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,2 MSEK (13,2)

Vd:s kommentar

Vid årsskiftet omstrukturerades SJR till att vara specialiserade inom Finance, HR, IT, och Supply Chain. Detta för att möjliggöra ytterligare tillväxt.  Den marknad SJR arbetar mot är nu större och förväntningar på ökad tillväxt finns främst inom HR, IT och Supply Chain. För att möjliggöra expansionen har SJR Syd utökat sin kontorsyta och SJR Väst flyttat in i nya större lokaler. Nyanställningar har skett och håller på att ske inom de affärsområden där vi förväntar oss tillväxt.

Andelen rekrytering har sjunkit från 14 % till 12 % vid en jämförelse mellan första halvåret 2018 och samma period föregående år, trots detta har rörelsemarginalen bibehållits. En del i detta är att omsättningen per anställd fortsätter att stiga. Specialiseringen medför också uppdrag med fler kvalificerade tjänster än tidigare.

För andra kvartalet i rad översteg intäkterna 100 MSEK. Tillväxten var 4,3 % vilket är tillfredställande då organisationen under våren gjort den största omstruktureringen på 10 år sedan börsintroduktionen. Orderingången har under första halvåret varit god. SJR har varit väl rustade för digitaliseringen som sker på marknaden. Vårt fokus på personlig service och kvalité kommer att bli ännu viktigare i vår verksamhet för att möta våra kunder på bästa sätt.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl 08:30 CET.

Ladda ned pressmeddelandet