ir-1-hero

Investor relations

Något minskad omsättning och lägre lönsamhet

Perioden januari-mars 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 101.4 MSEK (107,8), vilket motsvarar en tillväxt om -5,9 % (0,8)
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,6 MSEK (6,9) vilket ger en rörelsemarginal om 3,5 % (6,4)
  • Resultat efter skatt uppgick till 2,7 MSEK (5,3)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,25 SEK (0,50)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,25 SEK (0,50)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,4 MSEK (0,2)

Viktiga händelser under första kvartalet kvartalet

Inför år 2020 hade koncernens verksamhet anpassats för att möta den konjunkturnedgång som pågick under 2019. Kvartalet har präglats av detta och coronavirusets effekter på näringslivet i mars månad.

Lönsamheten i koncernen har gått ned, framförallt för att rekryteringsverksamheten sjunkit med 30% jämfört med kvartal 1 2019. Andelen av omsättningen har därmed sjunkt från 17 % till 13 %. Orsaken har varit lägre orderingång samt pausade och avbrutna uppdrag p.g.a. coronapandemin. Konsultverksamheten har klarat sig bättre och minskat med 1% under kvartalet. Totalt har omsättningen sjunkit med 6 % i koncernen.

De regioner som påverkats mest av coronaviruset är Väst och Syd. Stockholmregionen är även den drabbad men marginellt under kvartalet.

De effekter som vi i nuläget ser av Coronaviruset är att rekryteringsverksamheten sjunkit markant och troligen kommer minska i omfattning ytterligare under kvartal 2. Konsultverksamheten kommer mest troligt också påverkas negativt under kvartal 2. Vi arbetar hårt för att begränsa de negativa kortsiktiga effekterna av coronapandemin och för att kunna komma ut som ett starkare företag när det har gått över. Vi har korttidspermitterat ett antal av våra medarbetare från och med april och vi fortsätter att anpassa verksamheten till rådande marknadssituation.

Avslutningsvis vill jag tacka våra kunder och partners för gott samarbete. Jag vill även tacka våra medarbetare för deras engagemang trots den svåra situation vi alla går igenom.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

Valberedningen föreslår Per Ogunro till styrelseordförande och Richard Hellekant till vice ordförande.

Omval av Ingrid Engström, Claes Ruthberg, Anna Kinberg Batra och Fredrik Lidberg samtliga för tiden

fram till nästa årsstämma. Björn Sprängare har avböjt omval. Samtliga föreslagna ledamöter har anmält att de står till bolagets förfogande.

Årsstämma kommer att hållas den 26 juni 2020 kl 13.00. Styrelsens förslag avseende för aktieutdelning samt plats för årsstämma meddelas i kallelse den 28 maj 2020.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Stockholm 2020-05-05

För mer information kontakta:

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Tel: 070-794 38 05

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 15:30 CET.

Ladda ned pressmeddelandet