ir-1-hero

Investor relations

Avslutar året med god tillväxt och lönsamhet 

Perioden oktober – december 2019  
 
• Nettoomsättningen uppgick till 105,7 MSEK (98,5), vilket motsvarar en tillväxt om 7,4 % (-0,9)

• Rörelseresultatet uppgick till 6,8 MSEK (7,0) vilket ger en rörelsemarginal om 6,5 % (7,1)

• Resultat efter skatt uppgick till 4,3 MSEK (5,0)

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,40 SEK (0,48)

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,40 SEK (0,48)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,7 MSEK (17,9) 

Perioden januari – december 2019  
 
• Nettoomsättningen uppgick till 414,7 MSEK (396,0), vilket motsvarar en tillväxt om 4,7 % (3,1)

• Rörelseresultatet uppgick till 24,9 MSEK (37,8) vilket ger en rörelsemarginal om 6,0 % (9,5)

• Resultat efter skatt uppgick till 18,2 MSEK (29,0)

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,70 SEK (2,76)

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,70 SEK (2,76)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,7 MSEK (33,5)

• Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning med 1,60 SEK per aktie (3,00), vilket motsvarar en direktavkastning om 4,47 % (beräknat på slutkursen 2020-02-17) 

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 
 
Statistik från Almega uppvisar att det för Kompetensföretagen inom affärsområdet ekonomi har skett en nedgång de första 3 kvartalen 2019 med -4 %. Avmattningen påbörjades kvartal 3 2018.  
 
SJR har under året anpassat verksamheten för att möta denna nedgång på marknaden. Ökade försäljningsinsatser har skett under andra halvåret. En effektivisering av organisationen har skett. Kostnader av engångskaraktär har under kvartal 4 tagits med 2,3 MSEK. Dessa åtgärder har vidtagits för att under 2020 möjliggöra en fortsatt tillväxt med en förbättrad rörelsemarginal.  

Under fjärde kvartalet har ett nytt SJR kontor öppnat i Uppsala vilket kommer bidra med tillväxt för koncernen under år 2020. Fokus har förutom ovanstående varit att öka andelen kvalificerade uppdrag inom koncernen, vilket kommer vara fortsatt fokus under 2020.  

Vårt dotterbolag Wes har bidragit postivt till vår omsättning och vårt resultat. Deras bidrag till koncernen har varit mycket givande. Wes satsning på fler kvinnor och mångfald i näringslivet är helt i samspel med övriga koncernen.

Sammantaget har SJR under rådande marknad gjort ett bra år. Våra fantastiska medarbetare är en starkt bidragande orsak till vår framgång. Personlig service och kvalitet är våra framgångsfaktorer.    

Viktiga händelser efter kvartalets slut

Inga väsentliga händelser har ägt rum efter periodens utgång. 
 
Stockholm 2020-02-18 
 
För mer information kontakta: 
 
Per Ogunro, Verkställande Direktör

Tel: 070-794 38 05 
 
 
Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020 kl. 08:30 CET. 
 
 
SJR in Scandinavia AB

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.

Box 7420  

103 91 Stockholm

www.sjr.se

Tel: 08-407 55 00

Org nr: 556443-2929  
 

Certified Advisor 

Avanza

Box 1399

111 39 Stockholm

www.avanza.se  

E-post: ca@avanza.se  

Tel: 08-409 421 20 
 
SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Finance, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag drygt 470 medarbetare och har kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de fyra dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT, Ogunsen och Wes. SJR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se 

Ladda ned pressmeddelandet